slide 1 - 1
slide 1 - 2
slide 1 - 3
Static Image
Static Image

پیشنهاد شگفت انگیز

محصولی برای نمایش وجود ندارد!


ظروف قاب شده

 • پرفروش ترین ها
 • جدیدترین ها
 • امتیاز بالا
بشقاب سری سه تایی میناکاری
جدید
تابلو بشقاب 30 سانتی میناکاری
جدید
تندیس جا قلمی میناکاری
جدید
ساعت دیواری میناکاری
جدید
قاب بشقاب 20 سانتی مسی میناکاری
جدید
قاب بشقاب 30 سانتی میناکاری
جدید
قاب مشبک بشقاب 25 سانتی
جدید
قاب مشبک بشقاب 30 سانت
جدید

هدایای تبلیغاتی

 • پرفروش ترین ها
 • جدیدترین ها
 • امتیاز بالا
بشقاب سری سه تایی میناکاری
جدید
تابلو بشقاب 30 سانتی میناکاری
جدید
تندیس جا قلمی میناکاری
جدید
ساعت دیواری میناکاری
جدید
قاب بشقاب 20 سانتی مسی میناکاری
جدید
قاب بشقاب 30 سانتی میناکاری
جدید

تندیس میناکاری

 • پرفروش ترین ها
 • جدیدترین ها
 • امتیاز بالا
بشقاب سری سه تایی میناکاری
جدید
تابلو بشقاب 30 سانتی میناکاری
جدید
تندیس جا قلمی میناکاری
جدید
ساعت دیواری میناکاری
جدید
قاب بشقاب 20 سانتی مسی میناکاری
جدید
قاب بشقاب 30 سانتی میناکاری
جدید

صنایع دستی ایران

 • پرفروش ترین ها
 • جدیدترین ها
 • امتیاز بالا
بشقاب سری سه تایی میناکاری
جدید
تابلو بشقاب 30 سانتی میناکاری
جدید
تندیس جا قلمی میناکاری
جدید
ساعت دیواری میناکاری
جدید

خاتم کاری

فیروزه کوبی

آیتمی برای نمایش وجود ندارد!

میناکاری روی مس

مقالات

انواع سبک های هنر میناکاری

انواع سبک های هنر میناکاری

مینای نقاشی سبک میناکاری است که در حال حاضر در اصفهان کار می شود و در ایران معمول است. در مینای نقاشی بر یک سطح مسی، س..
رﻧﮓ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری

رﻧﮓ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری

رﻧﮓ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ھﻨﺮ، ﮔﯿﺎھﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺰی اﺳﺖ. در ﮔﺬﺷﺘﮫ از رﻧﮓھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ و رﻧﮓھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ..
صمغ و گیلیسیرین

صمغ و گیلیسیرین

 در اين مقاله قصد دارم در مورد صمغ و گلسيرين و نقش آن در هنر ميناكارى مختصرى صحبت كنم.صمغ در ميناكارى به عنوان يك م..
مراحل ساخت ظروف میناکاری

مراحل ساخت ظروف میناکاری

  ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر : ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ طﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد   ﺗﮭﯿﮫ ورق ﯾﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  : ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ زﯾﺮﺳﺎ..
هنر میناکاری

هنر میناکاری

مينا كاري هنري است مبني بر نقاشي  و تزيين  سطح بدنه هاي فلزي و به ندرت سراميكي كه با لايه اي  با همين ن..
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری ﺧﻮب

وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری ﺧﻮب

یک اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری ﺧﻮب، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐ..
title_5da58ffd752cf20384655431571131389
title_5da58ffd753187300417371571131389
title_5da58ffd7535f5928756561571131389
title_5da58ffd753a23915277961571131389
title_5da58ffd753e56459971821571131389
title_5da58ffd7542610108757011571131389
title_5da58ffd7546791573701571131389