وبلاگ ها

تاریخچه هنر میناسازی

تاریخچه هنر میناسازی

در سرزمین ایران، هنر از دیرباز ارزش و منزلت خاصی داشته است و هنرمندان ایرانی با رویکرد به زیبا شناسی و توجه خاص نسبت به انسان و ارزش های والای آن و ...

نویسنده : sarvary /   0 دیدگاه
تعاریف هنر میناسازی

تعاریف هنر میناسازی

از هنر میناسازی تعاریف مختلفی شده است، از جمله در فرهنگ فارسی استاد معین آمده است:«مینا ماده ایی است از لعاب و شیشه ایی حاجب ماورا و شفاف که آن را ر...

نویسنده : amir /   0 دیدگاه
هنر میناکاری در عصر معاصر

هنر میناکاری در عصر معاصر

در دوره قاجار نیز هنر میناسازی دچاره تحولاتی شد بخصوص در دوران حکومت ناصر الدین شاه این هنر به دربار و خانه های اشراف راه یافت و بیشتر سر قلیان ها ،...

نویسنده : amir /   0 دیدگاه
صمغ و گیلیسیرین

صمغ و گیلیسیرین

 در اين مقاله قصد دارم در مورد صمغ و گلسيرين و نقش آن در هنر ميناكارى مختصرى صحبت كنم.صمغ در ميناكارى به عنوان يك ماده چسباننده استفاده ميشه تا پ...

نویسنده : amir /   0 دیدگاه
هنر میناکاری

هنر میناکاری

مينا كاري هنري است مبني بر نقاشي  و تزيين  سطح بدنه هاي فلزي و به ندرت سراميكي كه با لايه اي  با همين نام پوشيده مي شود. در واقع مينا...

نویسنده : amir /   0 دیدگاه
انواع سبک های هنر میناکاری

انواع سبک های هنر میناکاری

مینای نقاشی سبک میناکاری است که در حال حاضر در اصفهان کار می شود و در ایران معمول است. در مینای نقاشی بر یک سطح مسی، سه مرحله لعاب سفید کائولین می ز...

نویسنده : sarvary /   0 دیدگاه
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری ﺧﻮب

وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری ﺧﻮب

یک اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری ﺧﻮب، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﺷﻠﻮغ، ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ، اﻣ...

نویسنده : amir /   0 دیدگاه
مراحل ساخت ظروف میناکاری

مراحل ساخت ظروف میناکاری

  ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر : ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ طﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد   ﺗﮭﯿﮫ ورق ﯾﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  : ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﯿﻨﺎ از روش ھﺎی زﯾﺮ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ...

نویسنده : sarvary /   0 دیدگاه
رﻧﮓ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری

رﻧﮓ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری

رﻧﮓ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ھﻨﺮ، ﮔﯿﺎھﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺰی اﺳﺖ. در ﮔﺬﺷﺘﮫ از رﻧﮓھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ و رﻧﮓھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ، رﻧﮓ ھﺎی ﻓﻠ...

نویسنده : amir /   0 دیدگاه