بایگانی نوشته‌ها


وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری ﺧﻮب

وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری ﺧﻮب

یک اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری ﺧﻮب، ﺑﺎﯾﺪ ﭼه وﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ؟ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﺷﻠﻮغ، ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﮐﺎر ﭘﺮﮐﺎر و ﻣﺮﻏﻮب، ﻟﺰوﻣﺎ ﮐﺎر ﺷﻠﻮغ ﻧﯿﺴﺖ. ﺟﺪا از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي رﻧﮓ ﻣﯿﻨﺎ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب ﮐﻮره رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاق ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ اش از ﻧﻈﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻟﻌﺎب رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﻮش در ﺗﻤﺎم ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﯿﻨﺎﮐﺎري ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد. ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﻮش ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻘﻮش داﺳﺘﺎن ﺧﺎﺻﯽ، ﻣﻄﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﮔﺬﺷﺘﻪ اي ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از آﯾﻨﺪه اي ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

هنر میناکاری در عصر معاصر

هنر میناکاری در عصر معاصر

در دوره قاجار نیز هنر میناسازی دچاره تحولاتی شد بخصوص در دوران حکومت ناصر الدین شاه این هنر به دربار و خانه های اشراف راه یافت و بیشتر سر قلیان ها ،کوزه قلیان ها، کمربند ها،آفتابه لگن ها ،گلاب پاش ها،گوشواره ها و اشک دان ها از جنس مینا ساخته شد.

تاریخچه میناسازی

تاریخچه میناسازی

در سرزمین ایران، هنر از دیرباز ارزش و منزلت خاصی داشته است و هنرمندان ایرانی با رویکرد به زیبا شناسی و توجه خاص نسبت به انسان و ارزش های والای آن و ارتباط با خالق هستی به خلاقیت های هنری می پرداخته اند .هنر ایرانی در طول تاریخ فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته گاه هنرمند ایرانی، هنر کشور های دیگر را جذب و با فرهنگ خود هماهنگ و همخوان کرده وگاه نیز بالعکس،فرهنگ ایرانی الگویی برای دیگر جوامع قرار گرفته است.

هنر میناکاری

هنر میناکاری

مينا كاري هنري است مبني بر نقاشي  و تزيين  سطح بدنه هاي فلزي و به ندرت سراميكي كه با لايه اي  با همين نام پوشيده مي شود. در واقع مينا لعابي است شفاف و شيشه اي كه از ممزوج شدن لعاب هاي شيشه اي و اكسيدهاي فلزي  به دست مي آيد و با پخت در كوره مانند شيشه سخت مي گردد . زير ساخت بدنه هاي ميناكاري شده مس و گاهي نيز برنج مي باشند، البته براي ساخت زيور آلات و قطعات تزييني علاوه بر مس از طلا و نقره نيز استفاده مي شود .در مورد تاريخچه ساخت مينا نمي توان نظر قطعي ابراز نمود ،

درباره‌ی نویسنده
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...