تاریخچه میناکاری

تاریخچه میناسازی

/enamel-history

در سرزمین ایران، هنر از دیرباز ارزش و منزلت خاصی داشته است و هنرمندان ایرانی با رویکرد به زیبا شناسی و توجه خاص نسبت به انسان و ارزش های والای آن و ارتباط با خالق هستی به خلاقیت های هنری می پرداخته اند .هنر ایرانی در طول تاریخ فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته گاه هنرمند ایرانی، هنر کشور های دیگر را جذب و با فرهنگ خود هماهنگ و همخوان کرده وگاه نیز بالعکس،فرهنگ ایرانی الگویی برای دیگر جوامع قرار گرفته است.