خصوصیات یک اثر میناکاری خوب

وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری ﺧﻮب

/ways-to-do-a-good-enamel

یک اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﮐﺎری ﺧﻮب، ﺑﺎﯾﺪ ﭼه وﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ داﺷﺘه ﺑﺎﺷﺪ؟ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﺷﻠﻮغ، ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﮐﺎر ﭘﺮﮐﺎر و ﻣﺮﻏﻮب، ﻟﺰوﻣﺎ ﮐﺎر ﺷﻠﻮغ ﻧﯿﺴﺖ. ﺟﺪا از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي رﻧﮓ ﻣﯿﻨﺎ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب ﮐﻮره رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاق ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ اش از ﻧﻈﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻟﻌﺎب رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﻮش در ﺗﻤﺎم ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﯿﻨﺎﮐﺎري ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد. ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﻮش ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻘﻮش داﺳﺘﺎن ﺧﺎﺻﯽ، ﻣﻄﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﮔﺬﺷﺘﻪ اي ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از آﯾﻨﺪه اي ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ.