آموزش میناکاری

آموزش رایگان رنگ زمینه دوم جسمی😍 

https://www.aparat.com/playlist/254993

آموزش حضوری و آنلاین میناکاری روی مس

  • آموزش از پایه به صورت گام به گام بوده و هنرجویان احتیاج به داشتن پیش نیاز نیستند.
  • هنرجویان پس از پایان دوره و در صورت تایدیه،جذب کار می شوند.
  • آموزش و تمرین برای هر هنرجو به صورت اختصاصی انجام می پذیرد.
  • معرفی به سازمان میراث فرهنگی و فنی و حرفه ای جهت اخذ مدرک.